20210310r2houkokukai

Decrypt the history. Encrypt the future.

20210310r2houkokukai